ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden. 
 • Opdrachtnemer: Online Lingo Academy, handelsnaam van Batavia EOOD, statutair gevestigd te Iskra, Dryanovo, Bulgarije en ingeschreven in het  Bulgaarse Handelsregister onder nummer 207154469. 
 • Opdrachtgever: een natuurlijke persoon, een ondernemer of een rechtspersoon met wie een overeenkomst is gesloten met betrekking tot deelname aan een taalcursus bij Opdrachtnemer, alsook een overeenkomst met betrekking tot tolk- en vertaaldiensten. 
 • Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk aan de taalcursus deelneemt. De Opdrachtgever en Cursist kunnen dezelfde persoon zijn. 
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten op grond waarvan Opdrachtnemer zich verbindt de diensten te leveren tegen betaling door Opdrachtgever.  
 • Taalcursus: een cursus, die gekocht is op de site van Online Lingo Academy van uitsluitend onlinebijeenkomsten, met het doel om zich taalvaardigheden in de betreffende taal (Nederlands of Bulgaars) te verwerven of te vergroten.  
 • Individuele taalcursus: een taalcursus die op verzoek en in overleg tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer samengesteld wordt. 
 • Website: Het Online Lingo Academy platform dat beschikbaar wordt gesteld via de website www.onlinelingoacademy.com  en de onderliggende webpagina’s. 

Artikel 2 Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden 

2.1. De Voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Opdrachtgever en op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. 

2.2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Opdrachtnemer zal wijzigingen van de Voorwaarden bekend maken op www.onlinelingoacademy.com   

2.3. In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven deze voorwaarden. 

2.4. In geval van strijdigheid tussen een vertaling van de voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst. 

Artikel 3 Offertes, prijzen en totstandkoming van de Overeenkomst 

3.1.  Alle offertes van OnlineLingoAcademy zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is bepaald. 

3.2. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW. 

3.3. De gehanteerde uurtarieven van vertalingen/tolkdiensten zijn exclusief toepasselijke BTW. 

3.4. De op de website vermelde prijzen van de taalcursussen zijn inclusief BTW. 

3.5. Online Lingo Academy behoudt zich het recht voor om de tarieven en prijzen te wijzigen. 

3.6. De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een opdracht en de aanvaarding daarvan door Online Lingo Academy en/of door de  inschrijving voor een taalcursus via de website. De Opdrachtgever en/of de Cursist aanvaart de toepasselijkheid van deze voorwaarden door plaatsing van de inschrijving en/of de opdracht. 

Artikel 4 Aanmelding/inschrijving groepscursus 

 1.  De aanmelding/inschrijving voor de groepscursussen vindt plaats op de website en daarin gevolgde inschrijvingsstappen. 
 1. Voor de aanmelding voor de groepscursussen die op de site zijn gekocht, geldt de wettelijke  

bedenktermijn van veertien dagen. De termijn begint te lopen nadat de aanmelding voor inschrijving plaats heeft gevonden. 

 1.  Online Lingo Academy bevestigt de inschrijving per email. 
 1. Groepscursussen gaan alleen door bij een minimale aanmelding van drie deelnemers. 
 1.  Indien het aantal inschrijvingen voor een groepscursus onvoldoende is, wordt in overleg met de cursist naar een wenselijke oplossing gezocht. Mocht die er niet zijn, dan wordt het cursusgeld gerestitueerd. 
 1.   Elke groepscursus staat open voor inschrijving voor een periode van twee maanden voorafgaand aan de startdatum van de cursus. 

Artikel 5 Aanmelding individuele cursus 

5.1. De definitieve aanmelding vindt plaats door middel van het inschrijfformulier en een akkoordverklaring met de offerte. 

5.2. Online Lingo Academy zendt een (digitale) factuur met betrekking tot de individuele cursus toe aan de Opdrachtgever/Cursist. 

5.3. Betalingen op factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, doch voor de aanvang van de overeengekomen eerste cursusdag op de aangewezen bankrekening gestort te worden. 

Artikel 6 Annulering van de groepscursus of wijziging van de cursusdatum  

 1.  Na  aanvang van de groepscursus kan deze niet meer door de cursist worden geannuleerd en wordt er geen  inschrijfgeld gerestitueerd.  
 1.  Een eventuele uitval van de les van de kant van Online Lingo Academy zal in overleg met de cursisten worden ingehaald op een voor de partijen geschikt tijdstip. 

Artikel 7 Intellectueel eigendomsrecht 

7.1. Alle rechten en bevoegdheden op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, berusten bij Online Lingo Academy. 

7.2. Het door Online Lingo Academy verstrekte cursusmateriaal is uitsluitend voor eigen gebruik van Opdrachtgever/Cursist. 

7.3. Het is Cursist/Opdrachtgever niet toegestaan het door Online Lingo Academy verstrekte cursusmateriaal in welke vorm dan ook aangeboden, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, gefotokopieerd, noch als opnamen of op enige andere manier aan derden ter beschikking te stellen. 

7.4. Niets in deze Overeenkomst kan worden uitgelegd als overdracht van intellectuele eigendomsrechten. 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

8.1. Online Lingo Academy is aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de cursussen. 

8.2. Online Lingo Academy streeft ernaar om het aangeboden cursusmateriaal met uiterste zorg samen te stellen en aan te bieden. Toch kan de Opdrachtnemer niet instaan voor een onvolledigheid van het aangeboden cursusmateriaal of aanwezigheid van fouten daarin. Opdrachtnemer en de docenten zijn  niet voor dergelijke fouten of onvolledigheid aansprakelijk. 

Artikel 9 Klachten  

9.1. De Opdrachtgever/Cursist kan een eventuele klacht, met betrekking tot de uitvoering van de cursus of de daarmee samenhangende administratieve procedure, kenbaar maken via info@onlinelingoacademy.com binnen vier weken na het ontstaan van de klacht. 

9.2. Iedere klacht wordt vertrouwelijk behandeld en wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken beantwoord. 

Artikel 10 Geschillen 

10.1. Op alle offertes en overeenkomsten is het Bulgaars recht van toepassing. Eventuele uit offertes en overeenkomsten voortvloeiende geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter volgens het Bulgaars recht. 

10.2. Een beroep op de rechten vindt plaats, nadat er het uiterste is gedaan om het geschil in onderling overleg te beslechten. 

 

December 2022.